0931 79 92 92

Tag - chứng chỉ

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng năm 2021

Điều kiện cơ bản để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021 (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018, cụ thể như sau: I. Đối tượng và điều kiện được cấp CCHN: Chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá...

.
.
.
.
# # #