0931 79 92 92

Danh mục biểu mẫu lao động

DANH MỤC BIỂU MẪU LAO ĐỘNG

Tải danh sách biểu mẫu tại đây.

STT DANH MỤC SỐ HIỆU TẢI XUỐNG
CHƯƠNG I
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỬ VIỆC
1 Thông báo hủy bỏ thỏa thuận thử việc Phụ lục I.1 Tải xuống
2 Hợp đồng thử việc Phụ lục I.2 Tải xuống
3 Thông báo thử việc đạt yêu cầu để ký kết hợp đồng lao động Phụ lục I.3 Tải xuống
CHƯƠNG II
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
4 Giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động Phụ lục II.1 Tải xuống
5 Hợp đồng lao động Phụ lục II.2 Tải xuống
6 Bảng mô tả công việc Phụ lục II.3 Tải xuống
7 Thỏa thuận bảo mật thông tin Phụ lục II.4 Tải xuống
8 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động Phụ lục II.5 Tải xuống
9 Phụ lục hợp đồng lao động Phụ lục II.6 Tải xuống
10 Đơm xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Phụ lục II.7 Tải xuống
11 Quyết định chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động Phụ lục II.8 Tải xuống
12 Thông báo về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.9 Tải xuống
13 Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.10 Tải xuống
14 Biên bản thanh lý hợp đồng lao động Phụ lục II.11 Tải xuống
15
Biên bản nhắc nhở lần đầu về việc không hoàn thành công việc được giao
Biên bản nhắc nhở lần hai về việc không hoàn thành công việc được giao Phụ lục II.12.1 Tải xuống
Biên bản nhắc nhở lần hai về việc không hoàn thành công việc được giao Phụ lục II.12.2 Tải xuống
Biên bản cuộc họp về việc chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.12.3 Tải xuống
Thông báo của người sử dụng lao động về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.12.4 Tải xuống
Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.12.5 Tải xuống
Thông báo hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động Phụ lục II.12.6 Tải xuống
Quyết định rút lại quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Phụ lục II.12.7 Tải xuống
16
Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Quyết định của ban giám đốc về thay đổi cơ cấu tổ chức, công nghệ hoặc lý do kinh tế Phụ lục II.13.1 Tải xuống
Biên bản họp của [hội đồng thành viên]/[hội đồng quản trị] về việc [thay đổi cơ cấu tổ chức]/[thay đổi công nghệ]/[lý do kinh tế] Phụ lục II.13.2 Tải xuống
Quyết định của [hội đồng thành viên]/[hội đồng quản trị] về việc [thay đổi cơ cấu tổ chức]/[thay đổi công nghệ]/[lý do kinh tế] Phụ lục II.13.3 Tải xuống
Phương án sử dụng lao động khi cho nhiều người lao động thôi việc vì lý do [thay đổi cơ cấu tổ chức]/[thay đổi công nghệ]/[lý do kinh tế] Phụ lục II.13.4 Tải xuống
Biên bản cuộc họp giữa người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc cho thôi việc người lao động Phụ lục II.13.5 Tải xuống
Thông báo về việc cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế Phụ lục II.13.6 Tải xuống
Báo cáo về việc chấm dứt sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, công nghệ hoặc lý do kinh tế. Phụ lục II.13.7 Tải xuống
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cấu tổ chức, công nghệ hoặc lý do kinh tế Phụ lục II.13.8 Tải xuống
17 Hợp đồng cho thuê lại lao động Phụ lục II.14 Tải xuống
Chương III
ĐÀO TẠO NGHỀ
18 Hợp Đồng Đào Tạo Phụ lục III.1 Tải xuống
19 Báo Cáo Kết Quả Đào Tạo , Bồi Dưỡng, Nâng Cao Trình Độ, Kỹ Năng Nghề Phụ lục III.2 Tải xuống
20 Thỏa Thuận Thực Tập Phụ lục III.3 Tải xuống
CHƯƠNG IV
ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
21 Quy chế dân chủ cơ sở Phụ lục IV.1 Tải xuống
22 Thư của người sử dụng lao động yêu cầu tập thể lao động đối thoại Phụ lục IV.2 Tải xuống
23
Quy trình thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể
Biên bản họp giữa người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở Phụ lục IV.3.1 Tải xuống
Biên bản tổ chức lấy ý kiến của tập thể người lao động về thỏa ước lao động tập thể Phụ lục IV.3.2 Tải xuống
Thỏa ước lao động tập thể Phụ lục IV.3.3 Tải xuống
Thư yêu cầu của người sử dụng lao động về việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể Phụ lục IV.3.4 Tải xuống
CHƯƠNG V
TIỀN LƯƠNG
24 Thông báo thay đổi hình thức trả lương Phụ lục V.1 Tải xuống
25 Đơn xin tạm ứng tiền lương Phụ lục V.2 Tải xuống
26 Quy chế thưởng Phụ lục V.3 Tải xuống
27
Quy trình xây dựng, sửa đổi và bổ sung thang lương, bảng lương
Đơn yêu cầu đăng ký thang lương, bảng lương Phụ lục V.4.1 Tải xuống
Biên bản thông qua hệ thống thang lương, bảng lương Phụ lục V.4.2 Tải xuống
Hệ thống thang lương, bảng lương Phụ lục V.4.3 Tải xuống
Quyết định ban hành thang lương, bảng lương Phụ lục V.4.4 Tải xuống
Thông báo thang lương, bảng lương công khai tại nơi làm việc Phụ lục V.4.5 Tải xuống
CHƯƠNG VI
THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
28 Thỏa thuận làm thêm giờ Phụ lục VI.1 Tải xuống
29 Đơn xin phép nghỉ hàng năm Phụ lục VI.2 Tải xuống
30 Đơn xin phép nghỉ hàng năm Phụ lục VI.3 Tải xuống
31 Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương Phụ lục VI.4 Tải xuống
CHƯƠNG VII
NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
32
Quy trình ban hành, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động
Công văn đăng ký nội quy lao động Phụ lục VII.1.1 Tải xuống
Giấy giới thiệu Phụ lục VII.1.2 Tải xuống
Quyết định của người sử dụng lao động về việc ban hành nội quy lao động Phụ lục VII.1.3 Tải xuống
Biên bản góp ý của ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc ban hành nội quy lao động Phụ lục VII.1.4 Tải xuống
Nội quy lao động Phụ lục VII.1.5 Tải xuống
33
Quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng khiển trách
Biên bản sự việc xảy ra Phụ lục VII.2.1 Tải xuống
Bản tường trình của người lao động về diễn biến sự việc xảy ra Phụ lục VII.2.2 Tải xuống
Quyết định về việc tạm đình chỉ công việc đối với người lao động Phụ lục VII.2.3 Tải xuống
Thông báo về việc xem xét kỷ luật lao động Phụ lục VII.2.4 Tải xuống
Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động Phụ lục VII.2.5 Tải xuống
Quyết định thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức khiển trách Phụ lục VII.2.6 Tải xuống
34
Quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng
Biên bản sự việc xảy ra Phụ lục VII.3.1 Tải xuống
Tường trình diễn biến sự việc xảy ra Phụ lục VII.3.2 Tải xuống
Quyết định về tạm đình chỉ công việc Phụ lục VII.3.3 Tải xuống
Thông báo xem xét kỷ luật lao động Phụ lục VII.3.4 Tải xuống
Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động Phụ lục VII.3.5 Tải xuống
Quyết định thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương Phụ lục VII.3.6 Tải xuống
Quyết định giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động đối với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương Phụ lục VII.3.7 Tải xuống
35
Quy trình xử lý kỷ luật lao đọng bằng hình thức cách chức
Biên bản sự việc xảy ra Phụ lục VII.4.1 Tải xuống
Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra Phụ lục VII.4.2 Tải xuống
Quyết định về tạm đình chỉ công việc Phụ lục VII.4.3 Tải xuống
Thông báo xem xét kỷ luật lao động Phụ lục VII.4.4 Tải xuống
Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động Phụ lục VII.4.5 Tải xuống
Quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức Phụ lục VII.4.6 Tải xuống
36
Mẫu quy trình xử lý kỷ luật lao động bằng sa thải
Biên bản sự việc xảy ra Phụ lục VII.5.1 Tải xuống
Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra Phụ lục VII.5.2 Tải xuống
Quyết định về tạm đình chỉ công việc Phụ lục VII.5.3 Tải xuống
Thông báo xem xét kỷ luật lao động Phụ lục VII.5.4 Tải xuống
Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động Phụ lục VII.5.5 Tải xuống
Thông báo cho cơ quan lao động địa phương về việc áp dụng hình thức sa thải đối với người lao động Phụ lục VII.5.6 Tải xuống
Quyết định thi hành kỷ luật lao động hình thức sa thải Phụ lục VII.5.7 Tải xuống
Thông báo cho cơ quan lao động địa phương về việc kỷ luật lao động dưới hình thức sa thải đối với người lao động Phụ lục VII.5.8 Tải xuống
CHƯƠNG VIII
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
37 Chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc Phụ lục VIII.1 Tải xuống
38 Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động Phụ lục VIII.2 Tải xuống
39 Biên bản lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở về kế hoạch an toàn vệ sinh lao động Phụ lục VIII.3 Tải xuống
CHƯƠNG IX
NHÓM LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ
40 Đơn xin làm việc trở lại của lao động nữ sau 04 tháng nghỉ thai sản Phụ lục IX.1 Tải xuống
41 Sổ theo dõi lao động chưa thành niên Phụ lục IX.2 Tải xuống
42
Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Xin xác nhận tạm trú Phụ lục IX.3.1 Tải xuống
Tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp Phụ lục IX.3.2 Tải xuống
Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Phụ lục IX.3.3 Tải xuống
Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Phụ lục IX.3.4 Tải xuống
CHƯƠNG X
THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
43 Biên bản hội nghị thành lập ban chấp hành công đoàn cơ sở Phụ lục X.1 Tải xuống
44 Danh sách người lao động đăng ký gia nhập công đoàn Phụ lục X.2 Tải xuống
45 Đơn xin gia nhập ban chấp hành công đoàn cơ sở Phụ lục X.3 Tải xuống
CHƯƠNG XI
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ ĐÌNH CÔNG
46 Đơn khiếu nại Phụ lục XI.1 Tải xuống
47 Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân Phụ lục XI.2 Tải xuống
48 Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về việc tổ chứ đình công Phụ lục XI.3 Tải xuống
49 Quyết định của ban chấp hành công đoàn cơ sở về việc ra quyết định đình công Phụ lục XI.4 Tải xuống
50 Quyết định của người sử dụng lao động về việc tạm thời đóng cửa nơi làm việc trước khi bắt đầu đình công Phụ lục XI.5 Tải xuống
51 Đơn yêu cầu tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công Phụ lục XI.6 Tải xuống
.
.
.
.
# # #