0931 79 92 92

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư (theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020).

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất) được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến các trường hợp được thực hiện, thủ tục thực hiện, và cả cách giải quyết trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm đến dự án. Bằng bài viết này, Nguyên Luật sẽ trình bày rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề nêu trên.

Các trường hợp được thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; các trường hợp được thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án được quy định như sau:

 • Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất là nhà đầu tư đang sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc do nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, khu vực đất do nhà đầu tư đang sử dụng không thuộc Danh mục dự án cần thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp đang sử dụng đất do được gia hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
 • Các dự án không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố được quy định như sau:

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về các nội dung thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có ý kiến rõ về việc thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung được hỏi ý kiến;
 • Ý kiến của các cơ quan được lấy ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng.
 • Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến thẩm định về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng cho ý kiến thẩm định về các nội dung liên quan và gửi về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường để được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét có văn bản chấp thuận về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trường hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án với các chỉ tiêu quy hoạch không phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt, Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ Ủy ban nhân dân Quận/huyện, Thành phố Thủ Đức để đề xuất điều chỉnh quy hoạch 1/2000 trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trường hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án mà trong khu đất thực hiện dự án có nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nhà đầu tư liên hệ Sở Tài chính (Thường trực Ban chỉ đạo 167) để thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xử lý trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm thực hiện dự án.

Xử lý trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm thực hiện dự án.
Xử lý trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm thực hiện dự án.

Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các điểm c, d và đ khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP mà có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm trong thời hạn 20 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) hoặc 15 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau căn cứ theo Khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP:

 • Thông báo bằng văn bản cho các nhà đầu tư về việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn 25 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) hoặc 20 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác (nếu có) nộp sau thời hạn 20 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) hoặc 15 ngày (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên;
 • Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại Điều 32 hoặc Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP trên cơ sở đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư đầu tiên. Trường hợp đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư đầu tiên không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư thì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo nguyên tắc xem xét lần lượt đề xuất dự án đầu tư của từng nhà đầu tư tiếp theo;
 • Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn áp dụng pháp luật về đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong số những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ;
 • Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tương ứng tại khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật!

Trân trọng!

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng điền vào form liên hệ vào mục dưới hoặc gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Luật sư Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Công sự tại địa chỉ:

 • Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
.
.
.
.
# # #