0931 79 92 92

Tag - nhà đầu tư thực hiện dự án

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để...

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án

Việc thực hiện chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng yêu cầu về các trường hợp được phép thực hiện và được tiến hành theo các thủ tục theo pháp luật hiện hành. Nguyên Luật sẽ trình bày một cách khái quát theo bài viết sau đây. Chấp thuận nhà...

.
.
.
.
# # #