0931 79 92 92

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng Cho Nhà Thầu Nước Ngoài

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng Cho Nhà Thầu Nước Ngoài

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng Cho Nhà Thầu Nước Ngoài

Bước vào thị trường xây dựng của mỗi một quốc gia, các nhà thầu nước ngoài thường phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và điều kiện để có thể hoạt động hợp pháp. Trong bài viết này, Nguyên Luật sẽ cùng tìm hiểu về các điều kiện cần thiết để nhà thầu nước ngoài có thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và xây dựng. Qua đó, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình, điều kiện và các quy định liên quan để nhà thầu nước ngoài được cấp phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Khái niệm thầu là gì?

Khái niệm thầu là gì?
Khái niệm thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân hoặc kết hợp giữa các tổ chức hoặc giữa các cá nhân với nhau theo hình thức liên danh trên cơ sở thỏa thuận liên danh tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Trường hợp liên danh, thỏa thuận liên danh phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh đối với toàn bộ phạm vi của gói thầu.

Nhà Thầu nước ngoài là là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân có quốc tịch nước ngoài tham dự thầu. Như vậy, chủ thể của hoạt động thầu có thể là cả cá nhân và tổ chức nước ngoài.

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thì có hai loại giấy phép là Giấy phép xây dựng có thời hạn loại giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng theo giai đoạn được cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Điều kiện cấp phép xây dựng

Điều kiện cấp phép xây dựng
Điều kiện cấp phép xây dựng

Các nhà thầu khi muốn được cấp Giấy phép cần có những điều kiện như sau:

 • Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01 (đối với tổ chức), Mẫu số 04 (đối với cá nhân) Phụ lục III Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Đơn phải làm bằng tiếng Việt…
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp (nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp và phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu theo Mẫu số 02 Phụ lục III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu) nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

Quy trình thực hiện cấp phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng xem xét, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo Mẫu số 05 (đối với tổ chức), Mẫu số 06 (đối với cá nhân) Phụ lục III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Trường hợp không cấp, Sở Xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng

 • Trực tiếp: Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng.
 • Bưu điện: Nhà thầu nước ngoài nộp qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng.
 • Trực tuyến: Nhà thầu nước ngoài nộp trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng.
Quy trình thực hiện cấp phép hoạt động xây dựng
Quy trình thực hiện cấp phép hoạt động xây dựng

Phí và lệ phí nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng

 • Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo hình thức trực tiếp: 2.000.000 đồng/giấy phép.
 • Mức thu lệ phí theo hình thức trực tuyến: kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 là 1.600.000 đồng/giấy phép.
 • Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng kể từ ngày 01/01/2026 là 2.000.000 đồng/giấy phép.

Cơ sở pháp lý cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

 • Luật Đấu thầu 2023
 • Luật Xây dựng 2014
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 38/2022/TT-BTC
 • Thông tư 63/2023/TT-BTC

Trên đây là thông tin khái quát về điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài mà Nguyên Luật cung cấp cho Quý khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết thủ tục hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ thực hiện toàn bộ thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì có thể liên hệ đến chúng tôi thông qua thông tin bên dưới.

LIÊN HỆ NGUYÊN LUẬT

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả!

 •  Hotline: 0931.79.92.92 (Luật sư Nguyễn Thành Trung)
 •  Email: luatsu@nguyenluat.com
.
.
.
.
# # #