0931 79 92 92

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều quan trọng nhất là xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Cơ quan này sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư và quyết định về việc cấp chủ trương đầu tư cho dự án. Trong bài viết này, Nguyên Luật sẽ giúp quý bạn đọc tìm hiểu chi tiết về Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư?!

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư
Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Với những dự án đầu tư có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, việc chấp thuận chủ trương đầu tư không chỉ đòi hỏi sự đồng thuận của các bên liên quan mà còn phải được Quốc hội – cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân – thông qua để đảm bảo tính minh bạch, công khai và tránh rủi ro cho đất nước và nhân dân.

Những dự án đầu tư nào thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội?

Theo quy định tại điều 30 Luật Đầu tư 2020, Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 1. Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:
 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
 1. Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;
 2. Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;
 3. Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội?

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội thuộc về Bộ Kế hoạch và đầu tư

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội thuộc về Hội đồng thẩm định Nhà nước cho Thủ tướng chính phủ thành lập

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình đầu tư, những dự án phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và đúng quy trình, cụ thể như sau:

Dự án nào thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư 2020, sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Đầu tư số 03/2022/QH15, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
 • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
 • Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
 • Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới.
 1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;
 2. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;
 3. Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thuộc về Bộ Kế hoạch và đầu tư

Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội thuộc về Hội đồng thẩm định Nhà nước cho Thủ tướng chính phủ thành lập

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Đối với các dự án đầu tư quan trọng tại địa phương, việc đưa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể trong những dự án sau:

Dự án nào thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh?

Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư 2020, sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Đầu tư số 03/2022/QH15, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 1. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
 2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;
 3. Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.
 4. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
 5. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
Dự án nào thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh?
Dự án nào thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh?

Trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf), các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 
 • Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP): tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong Khu công nghệ cao. 
 • Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA): tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong Khu công nghiệp, khu chế xuất. 

– Cơ quan tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 
 • Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP), Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA): chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật về thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng gọi Hotline: 0931. 177. 377

(Mr. Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn, giải

quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH

Nguyên Luật và Cộng sự tại địa chỉ:

 •  Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Trân trọng!

.
.
.
.
# # #