0931 79 92 92

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Trong hoạt động đầu tư, việc đưa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của dự án. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem là quy trình chủ chốt để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả của quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc nắm vững quy trình và thực hiện đúng quy định của thủ tục này đang trở thành nhu cầu cấp thiết của các nhà đầu tư. Ngay tại bài viết dưới đây, Nguyên Luật xin gửi đến quý bạn đọc thông tin chi tiết về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh!

Dự án đầu tư nào thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh?

Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư 2020, sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Đầu tư số 03/2022/QH15, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

  1. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
  2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;
  3. Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.
  4. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
  5. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf), các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham khảo chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại đây: (Bài STT 104) Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì

Bước 2: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 3: Trả kết quả

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư

– Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nộp hồ sơ, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan tổ chức đấu thầu để thực hiện công bố danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Trừ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf), các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tham khảo chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại đây: (Bài STT 104) Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì

Bước 2: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Bước 3: Trả kết quả

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế lập báo cáo thẩm định và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư thực hiện trong khu kinh tế thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, Ban quản lý khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của Nguyên Luật về Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Nếu bạn cần sự tư vấn vui lòng gọi Hotline: 0931. 177. 377 (Mr. Trung). Chúng tôi sẽ liên hệ để giải đáp các thắc mắc hay tư vấn, giải quyết các vấn đề khó khăn của bạn.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật TNHH Nguyên Luật và Cộng sự tại địa chỉ:

  • Trụ sở chính: 135 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Bình Dương: 547 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Trân trọng!

.
.
.
.
# # #