0931 79 92 92

Tag - tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh [Mới nhất tháng 4_2023]

Trong hoạt động đầu tư, việc đưa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là một bước rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của dự án. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem...

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều quan trọng nhất là xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Cơ quan này sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của...

.
.
.
.
# # #